Birimler

MAL VE HİZMET ALIMLARI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BEYTEPE)

MAL VE HİZMET ALIMLARI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ-BEYTEPE)

Merkez ve Beytepe Kampuslarında yer alan Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullar ile İdari birimlerden gelen harcama talimatları doğrultusunda mal ve hizmet alımları ile ilgili satınalma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, aşağıda belirtilen Şeflikler vasıtasıyla yürütülmektedir. Bu Şefliklerden;

Destek ve Hizmet Alımları Satınalma Şefliği;

Üniversitemiz İdari Birimleri ile Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların "(03.5)- Hizmet Alımları" (03.5.2 – Haberleşme Giderleri ile 03.5.9.02 – Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri hariç) "(03.8)" Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinden; hizmet ve hizmetin gerektirdiği her türlü mal ve malzemelerinin satın alınması, Üniversitemiz taşıtlarının ve iş makinelerinin bakım ve onarımları, yıllık mali sorunluluk sigortalarının yaptırılması, ihale ilan bedellerinin ödemeye hazır hale getirilmesi, Üniversitemizin Hacettepe ve Beytepe Kampuslarının temizlik hizmetleri, personel taşıma , Koruma ve Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalelerinin yapılması ile ilgili işlemler, bu Şefliğimiz tarafından yürütülmektedir.

Tıbbi ve Sarf Malzeme Alımları Satınalma Şefliği ;

Üniversitemiz İdari Birimleri ile Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların "(03.2)- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları" (03.2.2.01- Su Alımları, 03.2.3.01- Yakacak Alımları, 03.2.3.03- Elektrik Alımları hariç ), "03.7.1  Menkul  Mal  Alım  Giderleri"  tertiplerinden birimlerin ihtiyacı olan mal ve malzeme alımlarının satın alma işlerinin yapılması,

Dergi ve Gazetelerin abonelik işlerinin yaptırılması,

Erişkin Hastanesi, Onkoloji Hastanesi ve İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yatan hastaların doyurulması için gerekli olan gıda maddelerinin alım işi,

Üniversitemizin İdari Birimleri ile Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarının ihtiyacı olan "(03)- Mal ve Hizmet Alım Giderleri" ile "(06.1) Mamul Mal Alımları" ile ilgili avans ve kredilerinin açılarak satınalma hizmetlerinin yapılması ve alınan malzemelerin depolara teslimi,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 211. maddesi gereğince Üniversitemiz İdari Birimleri ile Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında görev yapmakta olan personelin giyecek yardımı haklarını tespit ederek satınalma işlemlerinin yürütülmesi işlemleri,

bu Şefliğimizce yürütülmektedir.

Mal ve Hizmet Alımları Satın Alma Şefliği (Beytepe);

Üniversitemiz Beytepe Kampusu Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullar ile İdari Birimlerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Uyarınca (03.7) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri ile (03.8) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinden; gerekli her türlü mal ve malzemelerin alınması, mevcut makine teçhizat onarımlarının yaptırılması,

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları (03.2.1), (03.2.2) tertiplerinden birimlerin ihtiyacı olan mal ve malzeme alımlarının satınalma işleminin yapılması,

Üniversitemizin Beytepe Kampusu'nda yer alan taşınmazların "Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği"ne göre  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen ihale usulleri ile sonuçlandırılması,

Dergi ve gazetelerin abonelik işleminin yapılması,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 211. maddesi gereğince Üniversitemizin Beytepe Kampusunda bulunan Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve İdari Birimlerde görev yapan personelin giyecek yardımı isim listelerinin düzenlenmesi,

bu Şefliğimiz tarafından yürütülmektedir.

Tahakkuk Şefliği;

Üniversitemiz Beytepe Kampusu Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve İdari Birimlerin bütçe uygulama talimatları ile belirtilen serbest bırakma oranı ve ilkeleri dahilinde harcamaların gerçekleştirilip takibinin yapılması,

Ödemeye hazır hale gelmiş evrakların tahakkuk işlemlerinin yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmesi,

Mutemet Avansı verilmesi işlemleri,

Bölümlerin bankaya yatırmış oldukları özel telefon görüşme ücretlerinin banka işlemlerinin yapılarak evrakların Tahakkuk Müdürlüğü'ne gönderilmesi işi,

bu Şefliğimiz tarafından yürütülmektedir. 

Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sıhhiye Ankara
imidb@hacettepe.edu.tr

Sayfa Sorumlusu: Mehmet İPEK
Son Güncelleme Tarihi: Nisan 2017
Sorumluluk Sınırı