Tanıtım

KURULUŞ VE TARİHÇESİ

Başkanlığımız 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca birleştirilmesiyle oluşmuştur.

Başkanlığımızın Görevleri :

A) İthalat ve Gümrükleme Bürosu,

Üniversitemize yurt dışından bağış ve bedelsiz olarak gelen malzemelerin gümrük işlemlerin yapmak,

B) Sivil Savunma Uzmanlığı;

Üniversitemiz Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, Sivil Savunma Ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak, Gerekli Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatların tedarik ve temini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek,

C) Satınalma Müdürlüğü :

a) Sermaye Giderleri Şefliği,

Üniversitemiz bütçesinde toplu olarak yer alan "İdari Birimler, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar" "(06) Sermaye Giderleri" ödeneğinin mali yıl başında Rektörlüğümüzce yapılan detay dağılımına göre birimlerimize tahsis edilen ödenekler dahilinde satınalmak,

b) Mal ve Hizmet Alımları Şefliği ,

Üniversitemiz geneli (03.2.2.01) Su Alımları ve (03.2.3.01) Yakacak Alımları, Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığımızın (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, (03.4) Görev Giderleri, (03.5) Hizmet Alımları, (03.7) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarını yapmak.

Başkanlığımızın avans ve kredi yoluyla temin edeceği her türlü mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.

Rektörlük bütçesinden karşılanmak kaydıyla zaman zaman tüm birimlerin ihtiyacı olan (03.5) Hizmet Alımları, (03.7) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderlerinin satınalmasını gerçekleştirmek.

Üniversitemizin Merkez ve Diğer Kampuslardaki (03.5) Temizlik Hizmet Alımı, Koruma ve Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalelerini yapmak ve aylık hak edişlerini ödemek, hizmet araçlarının yıllık mali sorumluluk sigortasının yapılması, Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımız ile Rektörlük bütçesinden karşılanmak kaydıyla zaman zaman tüm birimlerin ihtiyacı olan (03.7.3) bakım ve onarımlarının yaptırılması.

D) Tahakkuk Şube Müdürlüğü:

a) Tahakkuk Şefliği,

Üniversitemizde bulunan Merkez Birimlerine ait telefon, elektrik, su ve doğalgaz faturalarının takibi, Üniversitemizin üyesi olduğu uluslar arası kuruluşların üyelik aidatları, cari transfer harcamaları, Memurların öğle yemeğine yardım, Üniversitemizce verilen Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ve çeşitli gazetelerde yayınlanan ilan giderleri faturalarının takibi, Harcama Yetkililerinden onayının alınması, Satınalma Müdürlüğü'nden gelen faturaların tahakkuklarının yapılması, Üniversitemiz Merkez Kampusu Akademik ve İdari Personelinin yurtiçi geçici, sürekli, yurtdışı görev yolluk evraklarının düzenlenmesi, yurtdışı tedavi giderleri yolluklarının yazışmasını yapmak ve tahakkuklarının yapılması, Mali Yılı Bütçe Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatları ile belirtilen serbest bırakma oranı ve ilkeleri dahilinde harcamalarının yapılması ve takibi;

E) Kiralama Müdürlüğü:

a) Kiralama Şefliği,

Kiralama Birimi'nde, mülkiyeti Üniversitemize ait Sıhhiye ve Beytepe Kampüslerin de bulunan kantin, kafeterya, Çay ocağı, GSM baz istasyonu, PTT Şubesi, ATM yeri vs. gibi taşınmazların kiralama işlemlerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde taşınmaz kiralama ihale işlemlerinin yapılması. Kiralanan taşınmazların, kira,elektrik, su ve ısıtma ödemelerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile birlikte koordineli olarak takibini yürütmektedir.

F) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı; (Beytepe)

a) Sivil Savunma Uzmanlığı;

Üniversitemiz Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, Sivil Savunma Ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak, Gerekli Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatların tedarik ve temini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek, KBRN Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek.